Zelfportret

Zelfportret / 2015 50 X 130 CM / OLIEPASTEL OP PAPIER

it Wâltsje

Panorama it Wâltsje Eastermar / 2016 350 X 130 CM / OLIEPASTEL OP PAPIER

Beuk Oranjewoud

Panorama Beuk Oranjewoud / 2018 300 X 390 CM / OLIEPASTEL OP PAPIER

De boom van Ton

De boom van Ton / 2020 250 X 325 CM / OLIEPASTEL OP PAPIER